Roblox Script | Summon Demons Troll

Created by arq

Features:

wait(10)
local target = game.Players["put your main account name here"]
local sine = 0
local spin1 = 0
local spin2 = 72
local spin3 = 144
local spin4 = 216
local spin5 = 288

local P1 = Instance.new("Part", target.Character)
P1.Transparency = 1
P1.Name = "ThePart1"
P1.Size = Vector3.new(1.7,1.7,1.7)
P1.Massless = true
P1.CanCollide = false
local W1 = Instance.new("Weld", P1)
W1.Part1 = target.Character.HumanoidRootPart
W1.Part0 = P1

local P2 = Instance.new("Part", target.Character)
P2.Transparency = 0
P2.Name = "ThePart2"
P2.Size = Vector3.new(1.7,1.7,1.7)
P2.Massless = true
P2.CanCollide = false
local W2 = Instance.new("Weld", P2)
W2.Part1 = target.Character.HumanoidRootPart
W2.Part0 = P2

local P3 = Instance.new("Part", target.Character)
P3.Transparency = 0
P3.Name = "ThePart3"
P3.Size = Vector3.new(1.7,1.7,1.7)
P3.Massless = true
P3.CanCollide = false
local W3 = Instance.new("Weld", P3)
W3.Part1 = target.Character.HumanoidRootPart
W3.Part0 = P3

local P4 = Instance.new("Part", target.Character)
P4.Transparency = 0
P4.Name = "ThePart4"
P4.Size = Vector3.new(1.7,1.7,1.7)
P4.Massless = true
P4.CanCollide = false
local W4 = Instance.new("Weld", P4)
W4.Part1 = target.Character.HumanoidRootPart
W4.Part0 = P4

local P5 = Instance.new("Part", target.Character)
P5.Transparency = 0
P5.Name = "ThePart5"
P5.Size = Vector3.new(1.7,1.7,1.7)
P5.Massless = true
P5.CanCollide = false
local W5 = Instance.new("Weld", P5)
W5.Part1 = target.Character.HumanoidRootPart
W5.Part0 = P5

target.Chatted:Connect(function(msg)
  if msg == "COMMENCE SUMMONING" then
    if game.Players.LocalPlayer.DisplayName == "Lucifer" then -- you can change these displaynames to anything
      local rp1 = Instance.new("RocketPropulsion")
      rp1.Parent = game.Players.LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart
      rp1.CartoonFactor = 1
      rp1.MaxThrust = 5000
      rp1.MaxSpeed = 100
      rp1.ThrustP = 5000
      rp1.Name = "OrbitalDestructionPart1"
      rp1.Target = target.Character.ThePart1
      rp1:Fire()
    elseif game.Players.LocalPlayer.DisplayName == "Asmodeus" then
      local rp2 = Instance.new("RocketPropulsion")
      rp2.Parent = game.Players.LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart
      rp2.CartoonFactor = 1
      rp2.MaxThrust = 5000
      rp2.MaxSpeed = 100
      rp2.ThrustP = 5000
      rp2.Name = "OrbitalDestructionPart2"
      rp2.Target = target.Character.ThePart2
      rp2:Fire()
    elseif game.Players.LocalPlayer.DisplayName == "Beelzebub" then
      local rp3 = Instance.new("RocketPropulsion")
      rp3.Parent = game.Players.LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart
      rp3.CartoonFactor = 1
      rp3.MaxThrust = 5000
      rp3.MaxSpeed = 100
      rp3.ThrustP = 5000
      rp3.Name = "OrbitalDestructionPart3"
      rp3.Target = target.Character.ThePart3
      rp3:Fire()
    elseif game.Players.LocalPlayer.DisplayName == "Belphegor" then
      local rp4 = Instance.new("RocketPropulsion")
      rp4.Parent = game.Players.LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart
      rp4.CartoonFactor = 1
      rp4.MaxThrust = 5000
      rp4.MaxSpeed = 100
      rp4.ThrustP = 5000
      rp4.Name = "OrbitalDestructionPart4"
      rp4.Target = target.Character.ThePart4
      rp4:Fire()
    elseif game.Players.LocalPlayer.DisplayName == "Leviathan" then
      local rp5 = Instance.new("RocketPropulsion")
      rp5.Parent = game.Players.LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart
      rp5.CartoonFactor = 1
      rp5.MaxThrust = 5000
      rp5.MaxSpeed = 100
      rp5.ThrustP = 5000
      rp5.Name = "OrbitalDestructionPart5"
      rp5.Target = target.Character.ThePart5
      rp5:Fire()
    end
  game.Players.LocalPlayer.Character["Left Arm"]:Destroy()
  game.Players.LocalPlayer.Character["Left Leg"]:Destroy()
  game.Players.LocalPlayer.Character["Right Arm"]:Destroy()
  game.Players.LocalPlayer.Character["Right Leg"]:Destroy()
    game.Players.LocalPlayer.Character.Humanoid.PlatformStand = true
    spawn(function()
      while true do
      game:GetService("RunService").RenderStepped:wait()
      sine = 0
      spin1 = spin1 + 0.2
      spin2 = spin2 + 0.2
      spin3 = spin3 + 0.2
      spin4 = spin4 + 0.2
      spin5 = spin5 + 0.2
      W1.C0 = CFrame.new(7 * math.cos(20),-2 - 2 * math.sin(sine/10),7 * math.sin(20))*CFrame.Angles(math.rad(0),math.rad(spin1),math.rad(0))
      W2.C0 = CFrame.new(7 * math.cos(20),-2 - 2 * math.sin(sine/10),7 * math.sin(20))*CFrame.Angles(math.rad(0),math.rad(spin2),math.rad(0))
      W3.C0 = CFrame.new(7 * math.cos(20),-2 - 2 * math.sin(sine/10),7 * math.sin(20))*CFrame.Angles(math.rad(0),math.rad(spin3),math.rad(0))
      W4.C0 = CFrame.new(7 * math.cos(20),-2 - 2 * math.sin(sine/10),7 * math.sin(20))*CFrame.Angles(math.rad(0),math.rad(spin4),math.rad(0))
      W5.C0 = CFrame.new(7 * math.cos(20),-2 - 2 * math.sin(sine/10),7 * math.sin(20))*CFrame.Angles(math.rad(0),math.rad(spin5),math.rad(0))
      end
    end)
    spawn(function()
      while wait(1) do
    local chants = {"ه̷̯̓ ل̴̡̿ ̸̻͝ك̵̜͐ل̶̬̍  ̴͎̍ ب̴̝̈́ك̷̥̚ ̵̦͘ل̴͑ͅط̷͍̇ ̷̹́ ي̵͉͘ف̶̜̀ ̸̛̥ج̵̫͌د̵̷ً̩̝̈́͛ا̵̲͐ ̷̜̋ه̵̮̾  ل̶̡̉ ̶͈̅ي̴̲͘م̴̳̔ ̷̫͛ك̷̺̀ن̴̐͜ن̶̺͂ ̴̛̻ ي̴̬͑ ̵̓͜م̶̲͆","م̶̹͆  ر̴̙͑ح̶̭̉ب̸̧̈ ا̸̵ً͇̻̌͠ ̶̻̈́ي̵͉͛ا̷̹̋ن̴̗̏ا̶̧̌ ̷̡̃   ن̶̲́ ت̵̗̈́   ز̶̮͆و̴̐͜ج̷̱̚","م̸̛͕ر̵̼̀ح̸̤̊ب̸̗́ا̴͖̓ ̶͚̒ا̸͙͑خ̷̹͑ ̶̝̐ي̷͍̕ ̸̢̀ك̴̫̇ي̴̦̽ ̷͛ͅف̴̟̏ ̸͉̎ا̶͓̔ل̵̮́ح̷̠͘ ̸̡̒ا̸̱͠ل̷̨̈́ ̵͉̿ه̴̢͆ ̶͙͂ه̵̗̓ه̸̲͒ ̴̛̜ه̶̟̃","ه̴̨͝ل̴͖̕ ̶̙̂ي̷̱̂م̶̜̈́ك̴͈͋ن̶̩͛ن̶̞̉  ي̵̭͌ ̸̦̇م̶͓̑  د̸̬̄ا̷̢̀ع̵̙̀ب̴̛̥ة̴̝̒  ̴̯̏ك̶̢̿ل̷̢̈́ب̴̟̋ك̴̦̈́ ̷̲̐م̸̧̔ن̷̪̄  ̴̂͜ف̶̰̚  ض̴͇͌ل̷̦̒ك̵͌ͅ","ي̴̭̋و̵̝̋ ̸͉̿ص̶̭̀ف̴̤̽ع̸̟̓ا̴̧̆ت̶̱́ة̵̛̤ ̶̦̆   ج̵̒ͅي̸̙̇ا̸̢̅ل̴̘̎ف̷̩̃  و̵̛̤ل̷̦̐ ̴͕̓ا̵̛̠ل̶̤͑س̴̹̚و̵̯͐د̵̩̕   ا̸͎̂ن̷͛ͅي̶̙͆ ̶̻̿ه̷̱͐ذ̷̛͖ه̸̭͊","د̶̯̌ع̵͚̓ن̵̣̿ا̷̫̓ ̶͍̉ن̴̲͛ذ̸̟͝ه̸̜̈ب̸͇̋ ̵̗͛إ̶̣͌  ل̸̢͆  ت̸͔̔ر̶̍͜ي̸̞̏  ̴̻̓ب̴̥͐ع̴̻͛ض̷̭̅ ̶̤͑ا̶̝̏ل̷̱͋  ح̷̗̈ل̸͕̒ي̵̛̹ب̸͖̍"}
        local string = chants[math.random(#chants)]
        game:GetService("ReplicatedStorage").DefaultChatSystemChatEvents.SayMessageRequest:FireServer(string, "All")
      end
    end)
  end
end)

ENJOY!

Warning: DO NOT DOWNLOAD anything from this page, you’re only here to copy the script!

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More Scripts!

TOP 10 TRENDING SCRIPTS